Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội nghị tổng kết công tác cơ quan, công tác xây dựng Đảng và công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban năm 2021.

05:54 PM 06/01/2022 |   Lượt xem: 665 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 21/TB-UBDT, ngày 06/01/2022 chi tiết xem tại đây