03:12 AM 26/07/2011  Lượt xem: 2390
Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

 01:51 AM 27/06/2011  Lượt xem: 2919
Sau 2 năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo nhất cả nước theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong đã có nhiều thay đổi, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.

 08:30 AM 26/05/2011  Lượt xem: 1986
Đến thời điểm này cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 350.000/512.475 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 68% chương trình lớn này.

 11:48 AM 17/05/2011  Lượt xem: 2448
Cấp đất, cho vay vốn và nâng cao kỹ năng sản xuất được ví như việc “trao cần câu, chỉ chỗ, hướng dẫn câu...”, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập.

 03:05 AM 12/05/2011  Lượt xem: 1970
Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện các chương trình, chính sách, đề án của Uỷ ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ trong giai đoạn tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về công tác dân tộc: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Các chính sách phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số. Ngày 14/3/2011, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐU về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc (giai đoạn 2011-2015) với những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

 03:05 AM 12/05/2011  Lượt xem: 2180
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, chính sách bình đẳng giới chưa thu được kết quả như mong muốn. Do đó, cần có một chính sách đặc thù, rút ngắn khoảng cách về giới trên nhiều lĩnh vực là việc làm cần thiết trong xu thế hội nhập, phát triển hiện nay.

 03:01 AM 24/03/2011  Lượt xem: 1977
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các doanh nghiệp được Chính phủ phân công giúp đỡ 6 huyện nghèo của tỉnh này gồm Tập đoàn Dầu khí quốc gia và Tổng Công ty lương thực Miền Nam đã hỗ trợ 93,2 tỷ đồng giúp các địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

 03:29 AM 17/03/2011  Lượt xem: 2123
Ngày 14-3, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.