03:20 PM 07/04/2016  Lượt xem: 4441
Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT ngày 26/11/2015 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20. Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

 05:40 PM 05/11/2015  Lượt xem: 15596
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban giao về việc xây dựng, nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc. Trước khi chính thức đưa Cổng Thông tin mới đi vào vận hành, sử dụng, Trung tâm Thông tin xin ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Vụ, đơn vị thuộc UBDT cho Cổng Thông tin Điện tử phiên bản mới về cách trình bày, bố cục nội dung; màu sắc, đồ họa Cổng Thông tin...

 05:39 PM 05/11/2015  Lượt xem: 4972
Để chuẩn bị tổng kết toàn quốc giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch trung hạn Chương trinh 135 giai đoạn 2016-2020

 05:37 PM 05/11/2015  Lượt xem: 495
Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Tuyên truyền đối với đồng bào các DTTS dưới hình thức song ngữ Việt - Mông trên Đài tiếng nói Việt Nam".

 05:34 PM 05/11/2015  Lượt xem: 9770
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

 05:31 PM 05/11/2015  Lượt xem: 6125
Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 438/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

 05:28 PM 05/11/2015  Lượt xem: 7216
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về việc giao cho Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ Thu thập thông tin điều tra KT-XH 53 DTTS. Vì Trung tâm Thông tin không có chuyên gia về chuyên ngành Thống kê điều tra, do vậy Trung tâm Thông tin xin kính mời các đơn vị và cá nhân có các tiêu chuẩn sau tham gia triển khai nhiệm vụ cùng Trung tâm Thông tin.