03:20 PM 07/04/2016  Lượt xem: 4189
Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT ngày 26/11/2015 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20. Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

 05:40 PM 05/11/2015  Lượt xem: 15351
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban giao về việc xây dựng, nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc. Trước khi chính thức đưa Cổng Thông tin mới đi vào vận hành, sử dụng, Trung tâm Thông tin xin ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Vụ, đơn vị thuộc UBDT cho Cổng Thông tin Điện tử phiên bản mới về cách trình bày, bố cục nội dung; màu sắc, đồ họa Cổng Thông tin...

 05:39 PM 05/11/2015  Lượt xem: 4414
Để chuẩn bị tổng kết toàn quốc giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch trung hạn Chương trinh 135 giai đoạn 2016-2020