05:40 PM 05/11/2015  Lượt xem: 15409
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban giao về việc xây dựng, nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc. Trước khi chính thức đưa Cổng Thông tin mới đi vào vận hành, sử dụng, Trung tâm Thông tin xin ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Vụ, đơn vị thuộc UBDT cho Cổng Thông tin Điện tử phiên bản mới về cách trình bày, bố cục nội dung; màu sắc, đồ họa Cổng Thông tin...

 05:39 PM 05/11/2015  Lượt xem: 4531
Để chuẩn bị tổng kết toàn quốc giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch trung hạn Chương trinh 135 giai đoạn 2016-2020

 05:37 PM 05/11/2015  Lượt xem: 495
Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Tuyên truyền đối với đồng bào các DTTS dưới hình thức song ngữ Việt - Mông trên Đài tiếng nói Việt Nam".

 05:34 PM 05/11/2015  Lượt xem: 9497
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

 05:31 PM 05/11/2015  Lượt xem: 5902
Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 438/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

 05:28 PM 05/11/2015  Lượt xem: 7008
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về việc giao cho Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ Thu thập thông tin điều tra KT-XH 53 DTTS. Vì Trung tâm Thông tin không có chuyên gia về chuyên ngành Thống kê điều tra, do vậy Trung tâm Thông tin xin kính mời các đơn vị và cá nhân có các tiêu chuẩn sau tham gia triển khai nhiệm vụ cùng Trung tâm Thông tin.

 05:24 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1810
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và gửi lấy ý kiến của các Ban Dân tộc tại Công văn số 478/UBDT-KHTC, ngày 25/5/2015.

 05:22 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1183
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.