05:37 PM 05/11/2015  Lượt xem: 495
Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Tuyên truyền đối với đồng bào các DTTS dưới hình thức song ngữ Việt - Mông trên Đài tiếng nói Việt Nam".

 05:34 PM 05/11/2015  Lượt xem: 9417
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

 05:31 PM 05/11/2015  Lượt xem: 5823
Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 438/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

 05:28 PM 05/11/2015  Lượt xem: 6957
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về việc giao cho Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ Thu thập thông tin điều tra KT-XH 53 DTTS. Vì Trung tâm Thông tin không có chuyên gia về chuyên ngành Thống kê điều tra, do vậy Trung tâm Thông tin xin kính mời các đơn vị và cá nhân có các tiêu chuẩn sau tham gia triển khai nhiệm vụ cùng Trung tâm Thông tin.

 05:24 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1726
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và gửi lấy ý kiến của các Ban Dân tộc tại Công văn số 478/UBDT-KHTC, ngày 25/5/2015.

 05:22 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1101
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

 05:12 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1995
Toàn văn thông báo số 29/TB-UBDT ngày 25/5/2015 về Danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS

 05:10 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1233
Triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc