Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp với BQL các dự án đầu tư xây dựng, Vụ KH-TC và các đơn vị tư vấn xây dựng Trụ sở UBDT

09:20 AM 04/01/2017 |   Lượt xem: 8561 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có: Ông Đỗ Tuấn Anh, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; ông Bùi Trần Lê, đại diện đơn vị Tư vấn Quản lý dự án; ông Nguyễn Trường Huy, đại diện đơn vị Tư vấn giám sát; ông Phí Triệu Phi, đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế và ông Ngụy Tôn Thêm, đại diện Nhà thầu thi công phần thầu công trình. Sau khi nghe các đơn bị báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, công tác giải ngân năm 2016, những tồn tại và biện pháp khắc phục, ý kiến phát biểu của các bên liên quan; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau:

1. Công tác thi công lắp dựng hệ vách nhôm - kính:

Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, Nhà thầu thi công lập hồ sơ bản vẽ chế tạo của hệ vách nhôm - kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, hoàn thiện trước ngày 10/1/2017 gửi Chủ đầu tư và các bên liên quan xem xét theo trách nhiệm. Đơn vị tư vấn thiết kế xem xét, cho ý kiến về hồ sơ bản vẽ chế tạo hệ vách nhôm - kính của Nhà thầu thi công làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo không quá 04 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trên.

Công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện hệ vách nhôm - kính được thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Chủ đầu tư nghiên cứu, xem xét về chi phí cho công tác thí nghiệm trên theo quy định hiện hành và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tối đa 15 ngày có kết quả thí nghiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của đơn vị Tư vấn thiết kế về hồ sơ bản vẽ chế tạo hệ vách nhôm - kính của Nhà thầu thi công.

Công tác thi công lắp dựng hệ vách nhôm - kính tại công trường tiến hành trước ngày 12/ 02/2017.

2. Công tác thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung:

Tư vấn Quản lý dự án hoàn thiện thủ tục pháp lý trình Chủ đầu tư phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung và gửi cho đơn vị Tư vấn thiết kế trước ngày 30/12/2016.

Chủ đầu tư hoàn thiện những thủ tục cần thiết (dự toán, phụ lục hợp đồng...) để đơn vị Tư vấn thiết kế có đầy đủ căn cứ pháp lý triển khai công tác trên. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và phê duyệt không quá 50 ngày kể từ ngày phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung. Chi phí cho công tác trên thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Công tác thanh toán, giải ngân năm 2016:

Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị Tư vấn Quản lý dự án đôn đốc, phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2016 giải ngân hết vốn năm 2016.

4. Tiến độ thi công:

Nhà thầu thi công cùng các bên liên quan căn cứ vào các mốc thời gian ở trên tối ưu hóa các công tác còn lại, lập tiến độ thi công năm 2017 với thời gian hoàn thành và bàn giao công trình vào tháng 10 năm 2017. Nhà thầu thi công và các bên liên quan (Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát) bảo vệ tiến độ thi công năm 2017 với Chủ đầu tư và Lãnh đạo Ủy ban vào 06/01/2017.