Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
71/UBDT-KHTC 21/01/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của TTCP quy định lồng ghép biến dân số vào Chiến lược, Kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Văn bản kèm theo phiếu trình: V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của TTCP quy định lồng ghép biến dân số vào Chiến lược, Kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.
72/UBDT-KHTC 21/01/2020 V/v báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát
73/UBDT-PC 21/01/2020 V/v Góp ý kiến đối với các chính sách trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
74/UBDT-PC 21/01/2020 V/v Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và dự thảo Tờ trình Chính phủ
76/UBDT-KHTC 21/01/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: