Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
540/UBDT-ĐPI 25/05/2018 Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc , chính sách dân tộc năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 ( Phục vụ Hội nghị giao ban công tác dân tộc, chính sách dân tộc địa bàn 24 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc năm 2018)
278/QĐ-UBDT 25/05/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn 24 tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2018.
74/BC-UBDT 25/05/2018 Kêt quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc từ ngày 01/1/2016 đến 24/5/2018
536/UBDT-KHTC 24/05/2018 V/v đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (tỉnh Bình Định)
538/UBDT-TH 24/05/2018 V/v báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: