Vụ Dân tộc thiểu số

02:27 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 7199 |   In bài viết | 
VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
 
 
 
Nguyễn Thị Tư
Vụ trưởng

Phạm Tuấn Mạnh
Phó Vụ trưởng

 

Lưu Xuân Thủy
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định 209/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số