Vụ Tổng hợp

10:02 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 5791 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Tổng hợp

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Điện thoại: 080 43018

Emailvutonghop@cema.gov.vn

Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp

 

Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng
 Nguyễn Cao Thịnh
Phó Vụ trưởng

Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng 

     Trần Văn Đoài
      Phó Vụ trưởng