Vụ Tổng hợp

12:00 AM 18/01/2021 |   Lượt xem: 18096 |   In bài viết | 

VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng
 

Nguyễn Cao Thịnh
Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài
 Phó Vụ trưởng
Nguyễn Đắc Hậu
 Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp

(Thông tin được cập nhật đến ngày 22/3/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)

- - - - - - - 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 25/8/2022